Algemene voorwaarden van KJ Floorsolutions

 

 1. ALGEMEEN
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle opdrachten aan KJ Floorsolutions tot
 • het uitvoeren en doen uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van ondervloeren alsmede alle daarmee samenhangende bijkomende werkzaamheden (advisering en ondersteuning daaronder begrepen), één en ander in de ruimste zin des woords;
 • het uitvoeren en doen uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van woninginrichting en/of woningstoffering, bedrijfsinrichting en/of bedrijfsstoffering, zonweringen alsmede alle daarmee samenhangende bijkomende werkzaamheden (advisering, ondersteuning en installatie daaronder begrepen), één en ander in de ruimste zin des woords;
 • de verkoop en levering van alle met in het voorgaande twee alinea’s genoemde activiteiten verbandhoudende zaken; en op alle overeenkomsten met KJ Floorsolutions ter zake.
  • De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij of opdrachtgever (hierna te noemen: “de Opdrachtgever”) van KJ Floorsolutions wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door KJ Floorsolutions schriftelijk zijn aanvaard.
  • De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en KJ Floorsolutions

 

 1. AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN
  • Alle aanbiedingen van KJ Floorsolutions zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  • Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Opdrachtgever, inclusief mondelinge opdrachten of acceptaties, gelden als onherroepelijk.
  • KJ Floorsolutions is slechts gebonden waanneer zij schriftelijk heeft aanvaard danwel met uitvoering is begonnen. KJ Floorsolutions is bovendien slechts gebonden zoals zij schriftelijk heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haat personeel verbinden KJ Floorsolutions niet dan nadat en in zoverre zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

 

 1. PRIJS
  • Alle door KJ Floorsolutions in aanbiedingen, prijscouranten, brochures, catalogi, et cetera, opgegeven prijzen zijn vrijblijvend. Eventuele kortingen die door KJ Floorsolutions worden gegeven, zijn slechts éénmalig geldig en binden KJ Floorsolutions op geen enkele wijze bij een vervolgopdracht of latere overeenkomst.
  • Alle met KJ Floorsolutions overeengekomen prijzen zijn netto, derhalve onder meer exclusief BTW en exclusief eventuele in- of uitvoerrechten en gelden slechts bij aflevering kantoor. Zij zijn voorts exclusief de kosten van verpakking, verzending, verzekering en installatie.
  • Indien KJ Floorsolutions verpakking, verzending verzekering en/of installatie op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen is zij gerechtigd de Opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij KJ Floorsolutions gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
  • Door KJ Floorsolutions opgegeven of met  KJ Floorsolutions overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kosten van grondstoffen, materialen, vervoer, lonen en waar van toepassing, afleveringskosten geldend op de datum van totstandkoming van de overeenkomst. Indien tussen die datum en de datum waarop de diensten worden verricht en/of de zaken worden geleverd enige verhoging van deze kosten van grondstoffen, materialen, vervoer, lonen danwel afleveringskosten optreedt – ook al geschiedt zulks ingevolge bij het sluiten van de overeenkomst voorziene omstandigheden – heeft KJ Floorsolutions het recht de prijs dienovereenkomstig te verhogen en die prijsverhoging aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
  • Indien een vaste prijs is overeengekomen en de Opdrachtgever wijzigingen in of aanvullingen op de opdracht wenst te brengen, zal KJ Floorsolutions hem informeren over de gevolgen van die wijzingen en aanvullingen voor de prijs.

 

 1. MEDEDELINGEN EN OPGAVEN
  • De door KJ Floorsolutions verstrekte adviezen, mededelingen, specificaties en opgaven omtrent hoeveelheid, modellen, maten en kwaliteit van door haar te leveren zaken en/of door of in opdracht van haar uit te voeren werkzaamheden zijn slechts verbindend voor KJ Floorsolutions indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
  • Ter zake van overeengekomen hoeveelheid, modellen, maten en kwaliteit van door haar te leveren zaken – zowel van ieder van een gekochte partij afzonderlijk als van de partij in zijn geheel – gelden de toleranties die van toepassing zijn tussen KJ Floorsolutions en de derden van wie zij zelf de zaken of onderdelen van zaken betrekt en die welke in de branche gebruikelijk zijn.

 

 1. LEVERTIJD EN LEVERING
  • De met KJ Floorsolutions overeengekomen data waarop en/of termijnen waarbinnen door haar te verstrekken zaken worden geleverd en/of door of in opdracht van haar uit te voeren werkzaamheden worden verricht gelden slechts bij benadering. Overschrijding van deze data en/of termijnen geeft de Opdrachtgever geen recht op schade vergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting. Indien een uiterste datum is overeengekomen en de Opdrachtgever wijzigingen en/of aanvullingen voor die uiterste datum.
  • De (op)levertijden gaan in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat KJ Floorsolutions beschikt over alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke en/of door de Opdrachtgever informeren over de gevolgen van die wijzigingen en aanvullingen voor die de opdracht wenst, zal KJ Floorsolutions de Opdrachtgever te verstrekken bescheiden, gegevens, apparatuur en (kantoor)ruimten en nadat een eventueel bedongen vooruitbetaling door KJ Floorsolutions enige betaling uit hoofde van enige andere overeenkomst opeisbaar verschuldigd is, gaat de termijn van levering eerst in op de dag, waarop KJ Floorsolutions al hetgeen haar uit die andere overeenkomst verschuldigd is, heeft ontvangen.
  • (Op)levertijden worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht. Zij worden ook verlengd met de tijd dat de Opdrachtgever met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of door KJ Floorsolutions redelijkerwijze verwacht kan worden.
  • De door KJ Floorsolutions te leveren zaken gelden als geleverd, zodra zij voor verzending naar of ten behoeve van de Opdrachtgever het kantoor van KJ Floorsolutions of door haar ingeschakelde derden hebben verlaten. Indien de Opdrachtgever de door KJ Floorsolutions te leveren zaken niet op het afgesproken tijdstip kan of wenst te ontvangen gelden zij als geleverd op het moment dat zij het kantoor zouden hebben verlaten indien aan de zijde van de Opdrachtgever geen beletsel zou hebben bestaan. In een dergelijk geval is KJ Floorsolutions gerechtigd één en ander op kosten van de Opdrachtgever op te slaan.
  • KJ Floorsolutions heeft het recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.
  • KJ Floorsolutions heeft het recht om in de overeenkomst naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.

 

 1. RISICO – EN EIGENDOMSOVERGANG
  • Inlading, verzending of vervoer, lossing en verzekering van de te leveren zaken geschieden voor risico van de Opdrachtgever, ook indien KJ Floorsolutions daar zelf voor zorgdraagt.
  • Alle door KJ Floorsolutions verkochte en geleverde zaken blijven eigendom van KJ Floorsolutions tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen KJ Floorsolutions in verband met de onderliggende overeenkomst, of in verband met eerdere of latere overeenkomsten met de Opdrachtgever van dezelfde aard dan de onderliggende overeenkomst, van de Opdrachtgever te vorderen heeft, schadevergoeding, kosten en rente daaronder begrepen. Een retentierecht op die zaken komt de Opdrachtgever niet toe.
  • De industriële en intellectuele eigendomsrechten of in verband met de geleverde zaken blijven bij KJ Floorsolutions of derden rechthebbende en gaan nimmer op de Opdrachtgever over.

 

 1. OVERMACHT
  • KJ Floorsolutions is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, prik- en stiptheidsacties en uitsluiting, transportstoringen, tekorten aan grondstoffen of energie, vertraagde verstrekking aan computerapparatuur van KJ Floorsolutions.
  • In geval van overmacht aan de zijde van KJ Floorsolutions worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan 90 dagen zijn zowel KJ Floorsolutions als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 2.

 

 1. AFNAME EN KEURING
  • De Opdrachtgever is gehouden te geleverde zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen. Alle door KJ Floorsolutions gemaakte kosten verbandhoudende met het niet in ontvangst nemen van de zaken door de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever, daaronder begrepen kosten van opslag en vervoer.
  • De Opdrachtgever is gehouden de door KJ Floorsolutions geleverde zaken en/of de door of in opdracht van KJ Floorsolutions uitgevoerde werkzaamheden binnen een redelijke termijn na de datum van (op)levering op kwaliteit te inspecteren. Deze redelijke termijn zal niet langer zijn dan de in artikel 9.2 genoemde periode. Indien de Opdrachtgever zulke inspectie nalaat, dan zullen de door KJ Floorsolutions geleverde zaken en/of de door of in opdracht van KJ Floorsolutions uitgevoerde werkzaamheden als goedgekeurd gelden.

 

 1. TEKORTEN, GARANTIE EN RECLAMES
  • KJ Floorsolutions staat in voor deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en de door of in opdracht van haar uitgevoerde werkzaamheden. In geval van terechte en tijdige reclames zal KJ Floorsolutions hetzij kosteloos herstellen of herleveren, hetzij de Opdrachtgever naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk voor de factuurwaarde v an de desbetreffende zaken en/of desbetreffende door of in opdracht van haar uitgevoerde werkzaamheden crediteren, één en ander naar keuze van KJ Floorsolutions.
  • De Opdrachtgever dient er zake van onmiddellijk waarneembare tekortkomingen schriftelijk te reclameren binnen 3 werkdagen na (op)levering. , bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Opdrachtgever met betrekking tot zulke tekortkomingen vervalt.
  • De Opdrachtgever dient ter zake van andere tekortkomingen schriftelijk te reclameren uiterlijk binnen 3 werkdagen na het blijken daarvan, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Opdrachtgever met betrekking tot zulke tekortkomingen vervalt.

Geen recht op garantie bestaat:

 1. indien de door KJ Floorsolutions verstrekte aanwijzingen of adviezen voor onder meer opslag en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd;
 2. indien de (op)geleverde zaken onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;
 3. indien de Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens KJ Floorsolutions niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
 4. met betrekking tot tekortkomingen die meer dan zes maanden na de datum van (op)levering ontdekt worden;
 5. indien de (op)geleverde zaken zijn aangetast als gevolg van buitenaf komende oorzaken zoals (regen)water, verhitting, brand
  • Voor zaken of onderdelen van zaken die KJ Floorsolutions van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van KJ Floorsolutions jegens de Opdrachtgever nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens KJ Floorsolutions. KJ Floorsolutions zal ter zake daarvan gekweten zijn waanneer zij haar vordering op die derde aan de Opdrachtgever overdraagt.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
  • Iedere aansprakelijkheid van KJ Floorsolutions uit hoofde van de overeenkomst met de Opdrachtgever is beperkt tot het verrichten van de in het vorige artikel omschreven garantiewerkzaamheden.
  • KJ Floorsolutions is mitsdien nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding, van welke aard dan ook. Een uitzondering hierop bestaat slechts indien en in zoverre schade door opzet of grove schuld van KJ Floorsolutions of haar eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van het management van KJ Floorsolutions is evenwel aansprakelijkheid van KJ Floorsolutions voor bedrijfs-, gevolg – of indirecte schade altijd uitgesloten.10.3         In alle gevallen waarin KJ Floorsolutions niettemin gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te  harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken en/of de door of in opdracht van haar verrichte werkzaamheden waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van KJ Floorsolutions, het bedrag dat daadwerkelijk door de aansprakelijkheidsverzekeraar van KJ Floorsolutions ter zake wordt uitgekeerd. Ingeval van duurovereenkomsten wordt als “factuurwaarde” aangemerkt het bedrag dat door KJ Floorsolutions is gefactureerd voor werkzaamheden verricht in de periode van drie maanden vóór  het schadeveroorzakende feit, zulks onder aftrek van eventueel over die periode en voor die werkzaamheden gecrediteerde bedragen.10.4         Iedere vordering jegens KJ Floorsolutions, behalve die welke door KJ Floorsolutions wordt erkend, vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering.
   • Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met het geleverde door leveranciers of onderaannemers van KJ Floorsolutions KJ Floorsolutions kunnen worden tegengeworpen, zullen door KJ Floorsolutions ook aan de Opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen.
   • De werknemers van KJ Floorsolutions of door KJ Floorsolutions voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de Opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.
   • De Opdrachtgever zal KJ Floorsolutions, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door KJ Floorsolutions van de overeenkomst, in zoverre aanspraken meer of anders zijn dan die welke de Opdrachtgever toekomen jegens KJ Floorsolutions

 

 1. BETALING EN ZEKERHEID
  • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na faktuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. KJ Floorsolutions heeft echter te allen tijde de recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.
  • Bij girale betalingen dient de Opdrachtgever altijd de respectieve door KJ Floorsolutions opgegeven factuurnummers als betalingskenmerk te vermelden. Betalingen door de Opdrachtgever die niet (volledig) op deze wijze zijn gespecificeerd strekken in de eerste plaats in mindering op de oudste eventueel nog openstaande facturen alsmede op de eventueel daarover verschuldigde rente.
  • De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantie-aanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.
  • Indien de Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van KJ Floorsolutions op de Opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan KJ Floorsolutions een vertragingsrente van 2% per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt.

 

OPSCHORTING EN ONTBINDING

  • Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aangevraagd, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft KJ Floorsolutions het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten. In deze gevallen is elke vordering van KJ Floorsolutions ten laste van de Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.
  • De Opdrachtgever is slechts tot ontbinding gerechtigd in het geval bedoeld in artikel 7.2 van deze voorwaarden en als dan niet na betaling aan KJ Floorsolutions van alle op dat ogenblik aan KJ Floorsolutions al dam niet opeisbaar verschuldigde bedragen.

 

 1. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT EN (BUITEN)GERECHTELIJKE KOSTEN
  • Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij een geschil is onderworpen aan de bevoegdheid van een Nederlandse kantonrechter of KJ Floorsolutions aan een overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.
  • Op alle betrekkingen tussen KJ Floorsolutions en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de Opdrachtgever komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen.